top of page

NIGHT OWL BOOK

Night Owl offers a comprehensive look at the Build Build Build Program – President Rodrigo Duterte’s medium term development strategy to effectively usher in Philippines’ Golden Age of Infrastructure.

It follows and provides a first hand narrative of the daunting details of tasks, reforms, and projects undertaken by Department of Public Works and Highways Secretary Mark Villar. Night Owl sheds light into the difficult challenges, critiques, and difficult decisions faced by the Build Build Build team and dives into the consequences subsequently.

Witness heartwarming stories of Filipinos whose lives have improved with the completion of roads, bridges, rail, flood control projects, airports, seaports and classrooms. Night Owl is a compelling visual and informative storytelling of Philippine’s journey of change and transformation as it rally Philippines from a tiger cub economy to a first world country.

ISBN: 978-971-94880-8-8 (Hardbound, 1st Ed.)

ISBN: 978-621-96635-8-8 (Hardbound, 2nd Ed.)

ISBN: 978-621-8392-04-5 (PDF DOWNLOADABLE)

ISBN: 978-621-8392-02-1 (MOBI/KINDLE)

ISBN: 978-621-8392-03-8 (Paperback)

EDIT-3.png
 • ENGLISH
  Night Owl offers a comprehensive look at the Build Build Build Program – President Rodrigo Duterte’s medium term development strategy to effectively usher in Philippines ’Golden Age of Infrastructure. It follows and provides a first hand narrative of the daunting details of tasks, reforms, and projects undertaken by Department of Public Works and Highways Secretary Mark Villar. Night Owl sheds light into the difficult challenges, critiques, and difficult decisions faced by the Build Build Build team and dives into the consequences subsequently. ​ Witness heartwarming stories of Filipinos whose lives have improved with the completion of roads, bridges, rail, flood control projects, airports, seaports and classrooms. Night Owl is a compelling visual and informative storytelling of Philippine’s journey of change and transformation as it rally Philippines from a tiger cub economy to a first world country. ISBN: 978-971-94880-8-8 (Hardbound, 1st Ed.) ISBN: 978-621-96635-8-8 (Hardbound, 2nd Ed.) ISBN: 978-621-8392-04-5 (PDF DOWNLOADABLE) ISBN: 978-621-8392-02-1 (MOBI/KINDLE) ISBN: 978-621-8392-03-8 (Paperback)
 • TAGALOG
  Ang Night Owl ay nagbibigay ng isang komprehensibong pagtingin sa programang Build, Build, Build, ang medium-term development strategy ni Pangulong Rodrigo Duterte para dalhin ang Pilipinas sa Golden Age of Infrastructure. Ibinabahagi dito ang mga detalye ng mga gawain, reporma, at proyektong isinagawa ni Kalihim Mark Villar ng Department of Public Works and Highways mula sa mismong karanasan ng may-akda. Binibigyang-liwanag ng Night Owl ang mga hamon, kritika, at mahihirap na desisyong kinaharap ng Build, Build, Build team at ang mga kinahinatnan nito. Alamin ang mga nakaaantig na kuwento ng mga Pilipino na bumuti ang buhay sa pagtatapos ng mga kalsada, tulay, riles, mga proyektong pangontrol sa baha, paliparan, daungan at silid-aralan. Ang Night Owl ay isang nakahihimok na pagsasalaysay ng paglalakbay ng Pilipinas sa pagbabago mula sa isang tiger cub economy patungo sa pagiging first world na bansa. ISBN: 978-621-96635-7-1 (Hardbound) ISBN: 978-621-96635-9-5 (Paperback) ISBN: 978-621-8392-06-9 (PDF DOWNLOADABLE) ISBN: 978-621-8392-05-2 (MOBI/KINDLE)
 • ILOKANO
  Idiaya ti Night Owl ti maysa a komprehensibo a pannakailawlawag ti Build Build Build Program – ti medium term development strategy ni Presidente Rodrigo Duterte a nasamay a mangiturong iti Filipinas iti Golden Age of Infrastructure. Surotenna dagiti addang ken ibinglayna dagiti makapailabeg a detalye dagiti rumbeng a maaramid, dagiti reporma, ken dagiti proyekto nga impatungpal ni Department of Public Works and Highways Secretary Mark Villar. Ilawlawag pay ti Night Owl dagiti kasla di malaktaw a karit, dagiti pammabalaw, ken dagiti narikut a pangngeddeng nga imbaklay ti Build Build Build team ngem intuloy ti grupo ti immaddang ket sinangona dagiti bunga daytoy kalpasanna. ​ Makipagragsak kadagiti makapabara iti puso nga istoria dagiti Filipino a simmayaat ti biagda kalpasan a naileppas dagiti kalsada, dagiti rangtay, dagiti riles, dagiti proyekto a panglapped iti layus, dagiti eropuerto, ken dagiti siled-pagadalan. Maysa ti Night Owl a makaay-ayo a bisual ken impormatibo a pannakaisalaysay ti panagdaliasat ti Filipinas iti panagbalbaliw ken transpormasion iti panagturongna manipud iti tiger cub economy iti maysa a first world country. ISBN: 978-621-8392-00-7 (Hardbound) ISBN: 978-621-8392-08-3 (PDF DOWNLOADABLE) ISBN: 978-621-8392-07-6 (MOBI-KINDLE) ISBN: 978-621-8392-01-4 (Paperback)
 • BISAYA
  Ang Night Owl nagtanyag og komprehensibong talan-awon sa Build Build Build Program—ang estratehiya sa kalamboan nga medium term ni Presidente Rodrigo Duterte aron epektibo nga iduso ang Bulawanong Edad sa Imprakstaktura sa Pilipinas. Nagsunod kini ug naghatag og nag-unang naratibo sa malisod nga detalye sa mga tahas, reporma, ug mga proyekto nga gihimo ni Kahilim Mark Villar sa Department of Public Works and Highways. Ang Night Owl nagpakita og kahayag ngadto sa malisod nga mga hagit, pagmatikod, ug malisod nga mga desisyon nga giatubang sa Build Build team ug misalom sa hinanaling mga linugdangan. ​ Saksihi ang makapadasig nga mga sugilanon sa mga Pilipinhon kansang mga kinabuhi napalambo uban sa kahingpitan sa kadalanan, mga taytayan, riles, mga proyektong panglikay sa baha, tugpahanan, dunggoanan ug lawak-saringan. Ang Night Owl usa ka makapadani nga talawan-awon ug mahisayrong pagpanugid sa panaw sa Pilipinas ngadto sa kausaban ug transpormasyon samtang kini nagbira sa Pilipinas gikan sa tiger cub economy ngadto na sa first world country. ISBN: 978-621-8392-09-0 (Hardbound) ISBN: 978-621-8392-11-3 (Paperback) ISBN: 978-621-8392-12-0 (PDF DOWNLOADABLE) ISBN: 978-621-8392-10-6 (MOBI-KINDLE)
EDIT-3.png
PRRD.jpg

RODRIGO ROA DUTERTE

The President of the Philippines

This book that features the Build, Build, Build program of the government illustrates our strong commitment to put in place much-needed public infrastructure that will allow our people to lead more productive, prosperous and comfortable lives.

Through the construction of roads, bridges, flood control projects and classrooms, among others, we have succeeded in establishing physical hallmarks of progress that help sustain the development of our country.

PRRD.jpg

RODRIGO ROA DUTERTE

The President of the Philippines

This book that features the Build, Build, Build program of the government illustrates our strong commitment to put in place much-needed public infrastructure that will allow our people to lead more productive, prosperous and comfortable lives.

Through the construction of roads, bridges, flood control projects and classrooms, among others, we have succeeded in establishing physical hallmarks of progress that help sustain the development of our country.

May you continue to assist the administration in effectively disseminating information about the gains that we have made for the improved welfare of our people.

I also hope that you will remain steadfast in showcasing and communicating the achievements and milestones that we have made. Together, let us revitalize our society, especially as we recover from the COVID-19 pandemic.

Mabuhay kayong lahat.

PRRD-2.jpg
PRRD-1.jpg

FOREWORD

Night Owl is not just a chronicle of the Build, Build, Build Program of the administration of President Rodrigo Duterte. It is also the story of the passion, hard work, and perseverance of the women and men of the Department of Public Works and Highways (DPWH) who overcame the bureaucratic and political challenges of achieving the dream of providing our people a better quality of life through world class infrastructure.

​Anna Mae Lamentillo displays her credentials....

MANNY VILLAR

Former Senate President of the Philippines

Manny Villar.jpg

TESTIMONIALS

bottom of page