top of page
About Anna Mae

ABOUT ANNA MAE

Anna Mae Lamentillo, the Night Owl
 • ENGLISH
  Night Owl offers a comprehensive look at the Build Build Build Program – President Rodrigo Duterte’s medium term development strategy to effectively usher in Philippines ’Golden Age of Infrastructure. It follows and provides a first hand narrative of the daunting details of tasks, reforms, and projects undertaken by Department of Public Works and Highways Secretary Mark Villar. Night Owl sheds light into the difficult challenges, critiques, and difficult decisions faced by the Build Build Build team and dives into the consequences subsequently. ​ Witness heartwarming stories of Filipinos whose lives have improved with the completion of roads, bridges, rail, flood control projects, airports, seaports and classrooms. Night Owl is a compelling visual and informative storytelling of Philippine’s journey of change and transformation as it rally Philippines from a tiger cub economy to a first world country. ISBN: 978-971-94880-8-8 (Hardbound, 1st Ed.) ISBN: 978-621-96635-8-8 (Hardbound, 2nd Ed.) ISBN: 978-621-8392-04-5 (PDF DOWNLOADABLE) ISBN: 978-621-8392-02-1 (MOBI/KINDLE) ISBN: 978-621-8392-03-8 (Paperback)
 • TAGALOG
  Ang Night Owl ay nagbibigay ng isang komprehensibong pagtingin sa programang Build, Build, Build, ang medium-term development strategy ni Pangulong Rodrigo Duterte para dalhin ang Pilipinas sa Golden Age of Infrastructure. Ibinabahagi dito ang mga detalye ng mga gawain, reporma, at proyektong isinagawa ni Kalihim Mark Villar ng Department of Public Works and Highways mula sa mismong karanasan ng may-akda. Binibigyang-liwanag ng Night Owl ang mga hamon, kritika, at mahihirap na desisyong kinaharap ng Build, Build, Build team at ang mga kinahinatnan nito. Alamin ang mga nakaaantig na kuwento ng mga Pilipino na bumuti ang buhay sa pagtatapos ng mga kalsada, tulay, riles, mga proyektong pangontrol sa baha, paliparan, daungan at silid-aralan. Ang Night Owl ay isang nakahihimok na pagsasalaysay ng paglalakbay ng Pilipinas sa pagbabago mula sa isang tiger cub economy patungo sa pagiging first world na bansa. ISBN: 978-621-96635-7-1 (Hardbound) ISBN: 978-621-96635-9-5 (Paperback) ISBN: 978-621-8392-06-9 (PDF DOWNLOADABLE) ISBN: 978-621-8392-05-2 (MOBI/KINDLE)
 • ILOKANO
  Idiaya ti Night Owl ti maysa a komprehensibo a pannakailawlawag ti Build Build Build Program – ti medium term development strategy ni Presidente Rodrigo Duterte a nasamay a mangiturong iti Filipinas iti Golden Age of Infrastructure. Surotenna dagiti addang ken ibinglayna dagiti makapailabeg a detalye dagiti rumbeng a maaramid, dagiti reporma, ken dagiti proyekto nga impatungpal ni Department of Public Works and Highways Secretary Mark Villar. Ilawlawag pay ti Night Owl dagiti kasla di malaktaw a karit, dagiti pammabalaw, ken dagiti narikut a pangngeddeng nga imbaklay ti Build Build Build team ngem intuloy ti grupo ti immaddang ket sinangona dagiti bunga daytoy kalpasanna. ​ Makipagragsak kadagiti makapabara iti puso nga istoria dagiti Filipino a simmayaat ti biagda kalpasan a naileppas dagiti kalsada, dagiti rangtay, dagiti riles, dagiti proyekto a panglapped iti layus, dagiti eropuerto, ken dagiti siled-pagadalan. Maysa ti Night Owl a makaay-ayo a bisual ken impormatibo a pannakaisalaysay ti panagdaliasat ti Filipinas iti panagbalbaliw ken transpormasion iti panagturongna manipud iti tiger cub economy iti maysa a first world country. ISBN: 978-621-8392-00-7 (Hardbound) ISBN: 978-621-8392-08-3 (PDF DOWNLOADABLE) ISBN: 978-621-8392-07-6 (MOBI-KINDLE) ISBN: 978-621-8392-01-4 (Paperback)
 • BISAYA
  Ang Night Owl nagtanyag og komprehensibong talan-awon sa Build Build Build Program—ang estratehiya sa kalamboan nga medium term ni Presidente Rodrigo Duterte aron epektibo nga iduso ang Bulawanong Edad sa Imprakstaktura sa Pilipinas. Nagsunod kini ug naghatag og nag-unang naratibo sa malisod nga detalye sa mga tahas, reporma, ug mga proyekto nga gihimo ni Kahilim Mark Villar sa Department of Public Works and Highways. Ang Night Owl nagpakita og kahayag ngadto sa malisod nga mga hagit, pagmatikod, ug malisod nga mga desisyon nga giatubang sa Build Build team ug misalom sa hinanaling mga linugdangan. ​ Saksihi ang makapadasig nga mga sugilanon sa mga Pilipinhon kansang mga kinabuhi napalambo uban sa kahingpitan sa kadalanan, mga taytayan, riles, mga proyektong panglikay sa baha, tugpahanan, dunggoanan ug lawak-saringan. Ang Night Owl usa ka makapadani nga talawan-awon ug mahisayrong pagpanugid sa panaw sa Pilipinas ngadto sa kausaban ug transpormasyon samtang kini nagbira sa Pilipinas gikan sa tiger cub economy ngadto na sa first world country. ISBN: 978-621-8392-09-0 (Hardbound) ISBN: 978-621-8392-11-3 (Paperback) ISBN: 978-621-8392-12-0 (PDF DOWNLOADABLE) ISBN: 978-621-8392-10-6 (MOBI-KINDLE)

Anna Mae Yu Lamentillo currently serves as Undersecretary for Public Affairs and Foreign Relations in the Department of Information and Communications Technology (DICT).

 

She is also the Department’s spokesperson and focal person for presidential and cabinet directives. Prior to this, she was Assistant Secretary of the Department under the administration of President Ferdinand R. Marcos Jr.

As Undersecretary, she is in charge of DICT’s strategic communications and media, international relations, and legislative affairs. She supervises the Department’s Information and Strategic Communications Division (ISCD), International Cooperation Division (ICD), Legislative Liaison Division (LLD), Unified Project Management Office (UPMO), and the Public-Private Partnership (PPP) unit.

She is also spearheading the Department’s efforts relative to Build Better More, in coordination with other government agencies, to support the President’s vision of a truly digital Philippines. Likewise, she acts as DICT’s data privacy officer, facilitates the resolution of Freedom of Information requests, and supervises the Consumer Complaint Center.

During the Duterte Administration, Lamentillo was the chairperson of the Build, Build, Build Committee of the Department of Public Works and Highways (DPWH) and the concurrent chairperson of the Infrastructure Cluster Communications Committee. She also worked with both the United Nations Development Program and the Food and Agriculture Organization of the United Nations in their Haiyan Emergency Response and Rehabilitation Program.

She graduated cum laude at the University of the Philippines Los Banos in 2012 with a degree of Development Communications, where she garnered the highest General Weighted Average for Development Journalism Majors and received the Faculty Medal for Academic Excellence. She completed her Executive Education in Economic Development at Harvard Kennedy School in 2018 and her Juris Doctor program at the UP College of Law in 2020. At present, she is actively engaged in the pursuit of an Executive MsC in Cities at the London School of Economics.

In 2023, she became an officer of the Philippine Coast Guard Auxiliary (PCGA) with the rank of Auxiliary Commodore (one-star rank).

She has been awarded Natatanging Iskolar Para sa Bayan and Oblation Statute for the Virtues of Industry and Magnanimity. In 2019, the Harvard Kennedy School Alumni Association bestowed upon her the Veritas Medal. She was named by BluPrint as one of 50 ASEAN movers and shakers, by Lifestyle Asia as one of 18 Game Changers, and by People Asia as one of 2019’s Women of Style and Substance. She maintains a column in the Op-Ed section of Manila Bulletin and Esquire Magazine.

She authored a book titled "Night Owl: A Nationbuilder's Manual," which was published by Manila Bulletin. This book has been translated into four languages, namely Tagalog, Bisaya, Hiligaynon, and Ilokano.

Completed Projects

Milestones-BBB-Binondo-Bridge

MILESTONES

Awards of Anna Lamentillo

AWARDS

VERITAS MEDAL

Harvard Kennedy School Alumni Association - Philippines
New World Hotel, November 30, 2019

WOMEN OF STYLE AND SUBSTANCE 2019

Stargate People Asia
City of Dreams, September 7, 2019

UNDER 38

BluPrint

April 2019

2019 GAME CHANGER

Lifestyle Asia
February 2019

ASEAN MOVER AND SHAKER

BluPrint

October 2018

NATATANGING ISKOLAR PARA SA BAYAN

University of the Philippines Los Baños Student Union

December 2014

TEN OUTSTANDING STUDENTS OF THE PHILIPPINES

Awardee

Bahay ni Rizal, May 2012

BAYER YOUNG ENVIRONMENTAL ENVOY AWARDEE

Bayer & United Nations Environmental Program
Dusit Thani Hotel, August 18, 2011

Harvard Kennedy School Alumni Association - Philippines

New World Hotel, November 30, 2019

VERITAS MEDAL

Stargate People Asia

City of Dreams, September 7, 2019

WOMEN OF STYLE AND SUBSTANCE 2019

BluPrint

April 2019

UNDER 38

Lifestyle Asia

February 2019

2019 GAME CHANGER

BluPrint

October 2018

ASEAN MOVER AND SHAKER

University of the Philippines Los Banos Student Union

December 2014

NATATANGING ISKOLAR PARA SA BAYAN

Awardee

Bahay ni Rizal, May 2012

TEN OUTSTANDING STUDENTS OF THE PHILIPPINES

Bayer & United Nations Environmental Program

Dusit Thani Hotel, August 18, 2011

BAYER YOUNG ENVIRONMENTAL ENVOY AWARDEE

Office of Student Affairs, UPLB

Student Union, July 18, 2011

OBLATION STATUE AWARDEE FOR THE VIRTUES OF INDUSTRY AND MAGNANIMITY

OBLATION STATUE AWARDEE FOR THE VIRTUES OF INDUSTRY AND MAGNANIMITY

Office of Student Affairs, UPLB
Student Union, July 18, 2011

Mark Villar for Senator

October 2021 to Present

CAMPAIGN MANAGER

Build Build Build Communications Committee

December 2016 to October 2021

CHAIRPERSON

Department of Public Works and Highways

January 2018 to October 2021

ACTING SPOKESPERSON

Office of DPWH Secretary Mark Villar

July 2016 to December 2016

CHIEF OF STAFF

Office of Las Pinas Representative Mark Villar

April 2015 to July 2016

LEGISLATIVE AND COMMUNICATIONS CHIEF

Food and Agriculture Organization of the United Nations

March 2014 to March 2015

NATIONAL PROJECT COMMUNICATIONS CONSULTANT

United Nations Development Programme

December 2013 to May 2014

COMMUNICATIONS CONSULTANT

Office of Senator Loren Legarda

February 2013 to September 2013

LEGISLATIVE AND COMMUNICATIONS CHIEF

Office of Senator Loren Legarda

September 2012 to February 2013

LEGISLATIVE AND MEDIA OFFICER

GMA News Online

June 2012 to September 2012

MULTIMEDIA PRODUCER

Education History of Anna Lamentillo

EDUCATION HISTORY

MASTER OF SCIENCE IN CITIES

London School of Economics

Expected Date of Graduation: May 2025

JURIS DOCTOR

University of the Philippines Diliman

EXECUTIVE CERTIFICATE IN ECONOMIC DEVELOPMENT

Harvard Kennedy School

BS IN DEVELOPMENT COMMUNICATION

 • Cum Laude

 • Faculty Medal for Academic Excellence

 • Highest General Weighted Average for Development Journalist Majors

University of the Philippines Los Baños

University of the Philippines Diliman

JURIS DOCTOR

Harvard Kennedy School

EXECUTIVE CERTIFICATE IN ECONOMIC DEVELOPMENT

 • Cum Laude

 • Faculty Medal for Academic Excellence

 • Highest General Weighted Average for Development Journalist Majors

University of the Philippines Los Baños

BS IN DEVELOPMENT COMMUNICATION

Career Summary of Anna Lamentillo

CAREER SUMMARY

UNDERSECRETARY

Department of Information and Communications Technology 
November 2022 - Present

ASSISTANT SECRETARY FOR PUBLIC AFFAIRS AND FOREIGN RELATIONS

Department of Information and Communications Technology 
September 2022 - November 2022

CAMPAIGN MANAGER

Mark Villar for Senator 
October 2021 - May 2022

CHAIRPERSON

Build Build Build Communications Committee

December 2016 to October 2021

ACTING SPOKESPERSON

Department of Public Works and Highways

January 2018 to October 2021

CHIEF OF STAFF

Office of DPWH Secretary Mark Villar

July 2016 to December 2016

LEGISLATIVE AND COMMUNICATIONS CHIEF

Office of Las Pinas Representative Mark Villar

April 2015 to July 2016

NATIONAL PROJECT COMMUNICATIONS CONSULTANT

Food and Agriculture Organization of the United Nations

March 2014 to March 2015

COMMUNICATIONS CONSULTANT

United Nations Development Programme

December 2013 to May 2014

LEGISLATIVE AND COMMUNICATIONS CHIEF

Office of Senator Loren Legarda

February 2013 to September 2013

LEGISLATIVE AND MEDIA OFFICER

Office of Senator Loren Legarda

September 2012 to February 2013

MULTIMEDIA PRODUCER

GMA News Online

June 2012 to September 2012

Mark Villar for Senator

October 2021 to Present

CAMPAIGN MANAGER

Build Build Build Communications Committee

December 2016 to October 2021

CHAIRPERSON

Department of Public Works and Highways

January 2018 to October 2021

ACTING SPOKESPERSON

Office of DPWH Secretary Mark Villar

July 2016 to December 2016

CHIEF OF STAFF

Office of Las Pinas Representative Mark Villar

April 2015 to July 2016

LEGISLATIVE AND COMMUNICATIONS CHIEF

Food and Agriculture Organization of the United Nations

March 2014 to March 2015

NATIONAL PROJECT COMMUNICATIONS CONSULTANT

United Nations Development Programme

December 2013 to May 2014

COMMUNICATIONS CONSULTANT

Office of Senator Loren Legarda

February 2013 to September 2013

LEGISLATIVE AND COMMUNICATIONS CHIEF

Office of Senator Loren Legarda

September 2012 to February 2013

LEGISLATIVE AND MEDIA OFFICER

GMA News Online

June 2012 to September 2012

MULTIMEDIA PRODUCER

bottom of page